ชื่อ - นามสกุล :นางนวรัตน์ ฉิวรัมย์
ตำแหน่ง :ครู ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :ดูแลระบบ ICT โรงเรียน
ที่อยู่ :17 หมู่ 17 ต.พรหมสวัสดิ์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ 33230
Telephone :0925197949
Email :Tiknawarat526987@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : งานหลักสูตร
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : งาน ICT และรายงานข้อมูลต่างๆ